Regulamin – Public Space

Regulamin + Polityka Prywatności

REGULAMIN PLATFORMY PUBLIC SPACE

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.pblspc.com.

Znaczenie pojęć używanych w Regulaminie:

 • Newsletter
  bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą, której Użytkownicy informowani są o aktualnej działalności Public Space oraz o nowościach na Platformie, poprzez przesyłanie im przez Public Space wybranych i zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego
 • Platforma
  serwis internetowy dostępny w Internecie pod adresem www.pblspc.com, którego właścicielem i administratorem jest Public Space
 • Polityka Prywatności
  dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu i dostępna jest pod adresem www.pblspc.com/regulamin.
 • Public Space
  Public Space sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Lublinie, ul. Narutowicza 18/3, 20-004 Lublin; REGON: 368465780, NIP: 9462673910, Numer KRS: 0000698637; sposoby porozumiewania się z Public Space są następujące: mailowo; adres poczty elektronicznej: czesc@pblspc.com; telefonicznie: +48 571 276 596 listownie; adres miejscowy do doręczeń: ul. Narutowicza 18/3, 20-004 Lublin
 • Regulamin
  niniejszy regulamin świadczenia Usług za pośrednictwem Platformy
 • Umowa
  porozumienie zawierane między Public Space a Użytkownikiem, którego przedmiotem jest korzystanie przez Użytkownika z Platformy oraz Usług, i którego ogólne postanowienia określa niniejszy Regulamin
 • Usługi
  usługi świadczone drogą elektroniczną przez Public Space na podstawie Regulaminu za pośrednictwem Platformy; Public Space świadczy Użytkownikom następujące bezpłatne Usługi: interaktywne formularze dostępne na stronach Platformy, Newsletter
 • Użytkownik
  podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z Usług w ramach Platformy

 

1. INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Public Space nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy na Platformie, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 2. Dla korzystania z Platformy konieczna jest akceptacja Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie zapoznał się z Regulaminem i go nie zaakceptował, nie może korzystać z Usług.
 3. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umów i Regulaminu będzie prawo polskie, z zastrzeżeniem, że wybór ten nie może skutkować pozbawieniem konsumenta ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa zwykłego pobytu konsumenta. Umowy są zawierane w języku polskim.
 4. Public Space udostępnia Platformę i Usługi bezpłatnie.
 5. Zabrania się korzystania z Platformy w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Public Space nie zamieszcza na Platformie informacji handlowych ani ofert składanych w formie elektronicznej. W szczególności przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej nie mają zastosowania.
 7. Użytkownik nie może rozpowszechniać elementów Platformy oraz materiałów zamieszczonych na Platformie, do których nie ma praw, bez pozyskania zezwolenia Public Space lub osób upoważnionych. Użytkownicy nie są uprawnieni do utrwalania i powielania Platformy na jakichkolwiek nośnikach.

 

2. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. W celu korzystania z funkcjonalności Platformy, po stronie Użytkownika muszą zostać spełnione następujące minimalne warunki techniczne:
  1. urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające wyświetlenie interfejsu Platformy,
  2. zainstalowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer 10.0 lub jej nowsza wersja, Mozilla FireFox 56.0 lub jej nowsza wersja, Apple Safari 10.0 lub jej nowsza wersja oraz Google Chrome 60.0 lub jej nowsza wersja,
  3. aktywne konto e-mail,
  4. włączona obsługa Javascipt i Cookies.
 2. Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768 pikseli.
 3. Każda z Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdej chwili bez podania przyczyny, w sposób wskazany tutaj lub w dalszych postanowieniach Regulaminu. Umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza do Public Space albo zaprzestania ich używania. Użytkownik może też zrezygnować z Usług w postaci interaktywnych formularzy poprzez powstrzymanie się przez niego od korzystania z tych Usług.
 4. Jeżeli Usługa wymaga podania danych, w tym osobowych, Public Space oznaczy te dane, które są niezbędne do realizacji Usługi i miejsca, których uzupełnienie o te dane jest obowiązkowe.
 5. Zaleca się Użytkownikowi korzystanie z oprogramowania umożliwiającego zabezpieczenie sprzętu oraz systemu operacyjnego przed szkodliwym oprogramowaniem i niechcianymi działaniami osób trzecich.

 

3. NEWSLETTER

 1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Public Space na rzecz Użytkowników, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.
 2. W celu zasubskrybowania Newslettera, Użytkownik zamawia tę Usługę poprzez formularz dostępny na Platformie oraz poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) usługę Newslettera, stosując się do komunikatów wskazanych w formularzu oraz w wiadomości e-mail, wysyłanych na adres podany przez Użytkownika.
 3. Z chwilą aktywowania przycisku potwierdzającego zamówienie Usługi tj. [], pomiędzy Public Space a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newslettera na czas nieoznaczony.
 4. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez odpowiedni link znajdujący się w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera.
 5. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Public Space jest dobrowolna i w każdej chwili Użytkownik może ją wycofać.

 

4. REKLAMACJE

 1. Public Space udostępnia infrastrukturę teleinformatyczną oraz zapewnia jej sprawne funkcjonowanie techniczne i w tym zakresie jest odpowiedzialny za Platformę oraz Usługi.
 2. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Platformy. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny) ze wskazaniem uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Platformy czy Usług. Reklamację należy wysyłać na adres e-mail czesc@pblspc.com lub adres siedziby Public Space wskazany na wstępie. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Public Space zwróci się do zgłaszającego reklamację z prośbą o doprecyzowanie.
 3. Public Space ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania, jeżeli reklamacja została prawidłowo złożona. Użytkownik otrzyma odpowiedź na adres, z którego została wysłana reklamacja albo na adres, który podał on w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 4. Użytkownik będący konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie odpowiedni formularz – wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.  Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z ADR lub ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Umów będą rozstrzygane przez sąd powszechny według właściwości ogólnej. Spory powstałe pomiędzy Public Space a Użytkownikiem, który nie jest jednocześnie konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Public Space.

 

5. ZAMINY REGULAMINU

 1. Public Space może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Public Space lub formy działalności Public Space) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Platformy). Przyczyna zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana w sposób wskazany poniżej.
 2. Użytkownicy, których adres e-mail Public Space posiada, zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. Inni Użytkownicy zostaną o tym powiadomieniu w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej Platformy przez 7 (siedem) przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie, Użytkownik ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie Umów zawieranych między Public Space a Użytkownikami niebędącymi konsumentami, Public Space ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika niebędącego konsumentem.
 2. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności.
 3. Data wejście Regulaminu w życie: 16.10.2017 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI PUBLIC SPACE

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Platformy Public Space z dnia  16.10.2017 r. (Regulamin). Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

1. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika przetwarzane są przez Public Space (tj. Public Space spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, z siedzibą w Lublinie, ul. Narutowicza 18/3, 20-004 Lublin, który jest administratorem danych osobowych.
 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Użytkownika, a następnie przesłanych Public Space za pomocą odpowiedniego formularza, danych. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika może dotyczyć jego adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu oraz adresu IP komputera.
 3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu: (a) realizacji przepisów prawa, (b) świadczenia usług drogą elektroniczną, rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie, (c) działań promocyjnych i handlowych Public Space.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację Umów przez Public Space.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. (a) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. (b) i (c), jest to ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub dobrowolnie wyrażona zgoda Użytkownika.
 6. Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzane do przetwarzania jedynie w celu realizacji przez Public Space, firmie hostingowej i firmie świadczącej usługi Newslettera. Dane osobowe zgromadzone przez Public Space mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 7. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą.
 8. Użytkownikom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Public Space,
  2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  3. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 9. W przypadku uzyskania przez Public Space wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Public Space może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 10. Serwis może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w Platformie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika, jeżeli Użytkownik wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Platformą. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Platformie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkownika.

 

2. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

 1. Public Space stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL (Secure Socket Layer). Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Public Space z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.
 2. Do zalogowania się na Konto, konieczne jest podanie loginu i hasła dostępu. Aby zapewnić stosowny poziom bezpieczeństwa, hasło dostępu do Konta istnieje w Platformie wyłącznie w formie zaszyfrowanej. Ponadto, rejestracja i logowanie do Konta odbywa się w bezpiecznym połączeniu https. Komunikacja pomiędzy urządzeniem Użytkownika a serwerami, szyfrowana jest przy pomocy protokołu SSL.
 3. Public Space wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Public Space rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

 

3. COOKIES

 1. W celu prawidłowego działania Platformy, Public Space korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika za pośrednictwem Platformy, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta ze Platformy – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
 2. Public Space wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.
 3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
 4. Cookies Platformy są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
 5. Pliki generowanie bezpośrednio przez Platformę nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez partnerów Public Space) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
 6. Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Platformy.
 7. Public Space wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Użytkownika w Platformie i utrzymywania sesji Użytkownika; konfiguracji Platformy i dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika, takie jak: rozpoznanie urządzenia Użytkownika, zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika; zapewniające bezpieczeństwo danych i korzystania ze Platformy; analiz i badań oglądalności; świadczenie usług reklamowych.
 8. Public Space wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności Platformy, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak Google Analytics; wykorzystania funkcji interaktywnych za pomocą serwisów społecznościowych: Facebook; Instagram.
 9. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Użytkownik może samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.
 10. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.